Výňatek ze školního řádu MŠ

Výňatek ze Školního řádu mateřské školy

I. provoz

mateřská škola je otevřena od 6.15  do 16.30 hod.

příjem dětí probíhá do 8.00 hod., po předchozí dohodě i v jinou dobu, budova školy se v 8.00 hod. z bezpečnostních důvodů uzamyká, proto prosím, zvoňte!

odchod dětí z mateřské školy probíhá zpravidla po odpolední svačině, a to přibližně od 14.30 hod., dítě si lze vyzvednout i po obědě, nejdříve ve 12:10 hod. ( odcházeli dítě pravidelně po obědě, neplatí odpolední svačinu )

během školních prázdnin se provoz mateřské školy odvíjí od počtu přihlášených dětí, během hlavních prázdnin je MŠ uzavřena nejméně na 5 týdnů, předpokládaný termín je oznámen rodičům nejméně 2 měsíce předem

 

II. platby

 úplata za předškolní vzdělávání činí 300,- Kč měsíčně, platba probíhá v hotovosti do 15. dne stávajícího měsíce

stravné             polodenní -  23,- Kč, 28,- Kč děti starší 6 let

                       celodenní  -  32,- Kč, 36,- Kč děti starší 6 let

odhlašování obědů  -  do 7.00 hod. telefonicky na linku školní jídelny nebo písemně do odhlašovacího sešitu na chodbě v MŠ

 

 III. povinnosti zákonných zástupců dětí

předávat osobně dítě paní učitelce, předání musí být prokazatelné (oční kontakt, slovní upozornění), bez písemného souhlasu zákonných zástupců dítěte nesmí být dítě vydáno žádné jiné osobě

zajistit pravidelnou docházku, v případě, že nepřítomnost dítěte v MŠ bez předchozí omluvy přesáhne délku 2 týdnů, může dojít k vyřazení dítěte z mateřské školy

nahlásit učitelkám veškeré změny týkající se zdravotního stavu dítěte, zdravotní obtíže, změny zdravotní způsobilosti     

zajistit, aby nemocné dítě do MŠ nedocházelo - opakované vodění dítěte se známkami nemoci do MŠ může být důvodem pro ukončení předškoloního vzdělávání 

nahlásit každou změnu v osobních datech dítěte, předem známou nepřítomnost dítěte, změnu telefonického spojení na rodiče

všechny osobní věci dítěte řádně podepsat a vybavit dítě náhradním oblečením

včas přihlásit dítě ke stravování a řádně platit stravné v předem ustanovenou dobu

řádně platit úplatu za předškolní vzdělávání (školné) 

dodržovat provozní dobu MŠ (do 16,30 hod.) - odcházet z MŠ v 16,30 hod.